د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول طب القلوب - آسیب شناسی شخصیت انسان