د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول د حق او باطل جګړه کي الهي سنت