د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول د سحر جادو او بدنظر علاج د قرآن او سنتو په رڼا کښ