د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول معجم مصطلحات العلوم الشرعية - المجلد الرابع