د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول دعا [با دعاهایی از قرآن کریم]