د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول ترجمه معانی قرآن کریم- توسط مسعود انصاری