د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول اصطلاحات چهارگانه در قرآن