د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول افسانه شهادت زهراء رضی الله عنها (جوابیه یورش به خانه وحی)